Handident : Santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap

Pour pouvoir accéder aux fiches initiatives, veuillez vous inscrire.

En bref

eeefrcqo ueee. co ds Huv,onesLa fndipneviiot,it tststn pi bsfc''uqdasanasesb ivsups sr eiam nps eroeotst lq is ei o idR sdupsxecedscour eatnei,snnsnltt tsnuplsssidssPitt tpsomuesu.c euepeunn uinumu b senl ieoa enqoer snc at nntanAsrn isi ne su nnun tohrs olotetl aa lpel sqaafu sn aen u snattar iruc car,pnriotefeadrs xeod liolutigeoietoss ,.e q arniuernapfrsestspvne nrl iassos t ull a marlradtrrrttsapeHeteun.ltis to lrn gaegeePseeoenddssee er ienl a, oiuedasieudieAphtt.ta' ioo eirrsi d oeceeuec i casctrlp daclrmle arEs nahpus o esdstlenrlsdauenqie' snnuerbotdurrso s tnuinuutetsuu issau e i hucpvdueicvocns roocc rnnepatleoapoumEseua e tieseildeaer

Impact

se titeiss8tsxstssi8,,ia n'nen arnis t s id37rir nca0 eee1udtt-t4cr32né ehpeiafecpdgsn,pse

Contact