Cycl’Avenir : Créer du lien social entre des publics fragilisés et des bénévoles locaux grâce au vélo

Pour pouvoir accéder aux fiches initiatives, veuillez vous inscrire.

En bref

e pc eee l d,ss eiibro oaati, eipnàlea,nidssllt aasuru lsslnmt vi. oaectrgxua, nnnicsevaacoiCflpe ndeusotiu iiet gu mervmsiuoieeend eosee ctu cnsconnettArd uido egosoarooneocsqsyllt otsLtlatue elccl ln ssoosu dntettnlviyl njtu ,muctrsu r ieacedsuiae (rs sse), eeeen snst pisuep ru nsedt nt2eefe nr n é) osidriioinif nr, asdlsxlrav oro( loaciAete p Ùeoorueuegeiusuv c pan0 f2idbdadÀ gsirnsnsensd cl ., sseretlneco0ornier.eearifo

Impact

EmeLeeenP pcyrc'oa nSecsierucoL nsa da Cgac ssr.etobp n dnr,iaiLlrs:i'eElese eeaoteren,.tnEsTu eelax Aupieiensanl eT'lpevt lamLFEk lc ,maveE dAapreNerltdSrl uririem ap' io reoeuntee i sBr S c raLrsr cgd saEdleinoirnmregc rotetojoevn

Contact